Promotors

Les entitats promotores de Cristianisme al Segle XXI són:

 

Acció Solidària contra l’Atur

asca3

Acció Solidària contra l’Atur és una Fundació sense ànim de lucre que es va crear el 1981 amb els  objectius inicials següents: conscienciar, mobilitzar i donar una resposta activa a les necessitats provocades per l’atur amb la finalitat d’evitar la marginació social dels aturats.

Més informació

Acció Solidària contra l’Atur és una Fundació sense ànim de lucre que es va crear el 1981 amb els objectius inicials següents: conscienciar, mobilitzar i donar una resposta activa a les necessitats provocades per l’atur amb la finalitat d’evitar la marginació social dels aturats. Aquesta resposta es materialitza amb la creació i gestió d’un «fons econòmic de solidaritat» que es constitueix mitjançant aportacions econòmiques voluntàries a la Fundació dels nostres col·laboradors. La Fundació disposa de diversos programes d’ actuació:

  • Ajuts a l’autoocupació (Suport econòmic a l’ ocupació en forma de microcrèdits per a l’ autoocupació i també a empreses d’ inserció i cooperatives, i ajuts a processos d’ inserció laboral, faciliten i milloren les possibilitats de tenir feina de les persones que ho necessiten);
  • Ajuts puntuals a fons perdut a necessitats vitals: subsistència, habitatge, subministraments de la llar),
  • i Fons socials Sant Cugat-Valldoreix, Rubí, Cornellà (s’atorguen microcrèdits sense interès a immigrants que tenen un treball remunerat però que no disposen de recursos suficients per estabilitzar-se i promocionar-se professionalment).

asca

 

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR 

Riera de Sant Miquel 1 bis 3er 2a 08006 BARCELONA 

Tel.: 93 217 02 88 

Fax: 93 217 64 74 

accio@pangea.org

Associació CIC (Cultura-Informació-Cristianisme)

cic

És una entitat creada fa més de 50 anys amb la finalitat d’oferir i proporcionar la cultura amb uns principis ètics i cristians. Donat que la formació és la base per combatre la ignorància, causa de moltes deficiències socials, l’Associació vol fomentar l’altruisme, l’eqilibri social i la sol·licitud pels més necessitats a través de la dinàmica del coneixement fonamentada en l’Evangeli.

Més informació

L’Associació CIC és una entitat creada fa més de 50 anys amb la finalitat d’oferir i proporcionar la cultura amb uns principis ètics i cristians.

Donat que la formació és la base per combatre la ignorància, causa de moltes deficiències socials, l’Associació vol fomentar l’altruisme, l’eqilibri social i la sol·licitud pels més necessitats a través de la dinàmica del coneixement fonamentada en l’Evangeli.

És per això que la projecció humanística i cristiana està a la base de totes les activitats de l’Associació CIC, la qual es compromet a conscienciar la societat en aquestes directrius.

No tenim criteris d’expansió. Creiem en la feina ben feta, el “boca a boca” i el nostre cordial testimoni.

cic

 

ASSOCIACIÓ CIC 

Via Augusta, 228, baixos 

08021 BARCELONA 

Tel.: 93 201 37 01 

associaciocic@gmail.com

Centre Ecumènic de Catalunya

Centre Ecumènic

Després d’uns primers contactes entre cristians catòlics i protestants l’any 1954, el “Centre Ecumènic de Catalunya” naixia com a associació interconfessional trenta anys més tard amb vista a la promoció del moviment ecumènic a través de la pregària, la informació, la reflexió, les publicacions i altres actes culturals.

Més informació

Després d’uns primers contactes entre cristians catòlics i protestants l’any 1954, el Centre Ecumènic de Catalunya naixia com a associació interconfessional trenta anys més tard amb vista a la promoció del moviment ecumènic a través de la pregària, la informació, la reflexió, les publicacions i altres actes culturals. En base a aquests principis, i d’acord amb les directrius de la XXIII Assemblea general del dia 28 de novembre de 2007, ha promugut entre altres activitats: la Setmana de pregària del 18 al 25 de gener amb especial interès per a tots els actes de caràcter interconfessional onsevulla que siguin. Enguany clourà aquesta Setmana de pregària a l’església adventista del carrer Urgell de Barcelona; es farà present a la ruta ecumènica de Sant Vicent a la ciutat de València, juntament amb els grups interconfessionals que la impulsen; convocarà el dia 1 de març, a Martí Codolar, tot una jornada per reflexionar sobre la 3AEE (SIBIU 2007) i els diàleg intercristià, amb una ponència marc del delegat d’ecumenisme de l’arquebisbat de Barcelona i els contrapunts anglicà, ortodox i protestant. A més, i per tal d’estrenyer vincles amb els cristians coptes, amb el delegat d’ecumenisme de Vic, mirarà d’acollir a Catalunya l’abba Marcos durant la Pentecosta; col·laborarà en la redacció i edició de l’obra “Historia del Ecumenismo en España” de la que s’és autor José Luis Diez Moreno, i farà passos prop de l’Administració, així mateix, per tal que als nostres centres docents es reculli la discriminació soferta per les minories religioses a Espanya.

El Centre ha treballat des començaments ençà la implantació a tot Catalunya mitjançant la integració de gent de comarques a la Junta Directiva, les trobades intercomarcals, una vegada a l’any, en diversos punts del territori i, sobretot, al retrobament Ecumènic que celebra després de la setmana de gener a Barcelona (abans ho feia a Sant Cugat del Vallès), sobre temes monogràfics i un canvi d’impressions sobre activitats dels grups, sense excloure, és clar, les relacions amb els altres Centres Ecumènics de l’Estat.

Centre Ecumènic

CENTRE ECUMÈNIC DE CATALUNYA 

Riera de sant Miquel, 1 bis, àtic 2a 

08006 BARCELONA 

Tel.: 93 217 41 74 

ecumenic_cat@telefonica.net

Col·lectiu de Dones en l’Església

Col·ectiu de Dones en l'Església

El Col·lectiu de Dones en l’Església treballa per la paritat dona-home en l’Església i en la societat, fent servir la teologia feminista fonamentada en l’Evangeli com a base per a la reflexió, la formació, la pregària i la comunicació.

Més informació

El Col·lectiu de Dones en l’Església som un grup de persones de diferents opcions de vida i professió, inquietes i sensibilitzades per la situació de les dones en el si de l’Església i de la societat, en les quals descobrim una manca de coherència real amb el missatge evangèlic.

Volem ser un grup de reflexió i d’acció, conscient de la importància que té, o hauria de tenir, per a la comunitat eclesial, l’aportació femenina, per a poder enriquir-la, en igualtat de condicions que el baró, i amb el dret que ens dóna la nostra pertinença al Poble de Déu. Per tant, com a membres de la comunitat cristiana, volem intervenir en la seva marxa en el món.

Volem viure la fe de manera adulta i responsable, amb esperit lliure, crític i constructiu. No pretenem però, perdre’ns en interpretacions complicades de les lleis eclesials fetes per homes i al seu servei, sinó que el nostre treball està encaminat a desbloquejar la situació marginal en què l’Església manté les dones i que contrasta negativament amb els avenços científics i socials, i amb la mentalitat del nostre temps.

Volem un canvi de l’actitud negativa que té l’Església cap a les dones, aquesta actitud ha influït i continua influint en la societat. Aquest canvi donaria credibilitat a la mateixa Església, i també reconeixeria tots els drets i deures de les persones, amb la qual cosa s’aconseguiria una major justícia i fraternitat evangèlica.

Volem treballar perquè, donada la influència moral que tenen les religions, s’entengui el nostre criteri i la nostra lluita a favor de totes les dones, siguin quines siguin les seves creences.

Col·lectiu de Dones en l'Església

 

COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA 

Rocafort, 242 bis, 1a, despatx 11 

08029 BARCELONA 

Tel.: 93 319 23 42 

cde@donesesglesia.cat

Cristianisme i Justícia

Cristianisme i Justícia

Cristianisme i Justícia és un Centre d’Estudis promogut per la Companyia de Jesús de Catalunya. Fou creat el 1981, amb l’interès de ser una resposta a les línies del Vaticà II, i a les seves concrecions a la Congregació General 32 dels jesuïtes, la qual assenyalava als seus membres “el servei de la fe i la promoció de la justícia” com a tasca prioritària.

Més informació

Cristianisme i Justícia és un Centre d’Estudis promogut per la Companyia de Jesús de Catalunya. Fou creat el 1981, amb l’interès de ser una resposta a les línies del Vaticà II, i a les seves concrecions a la Congregació General 32 dels jesuïtes, la qual assenyalava als seus membres “el servei de la fe i la promoció de la justícia” com a tasca prioritària. Agrupa un equip interdisciplinari de seglars i jesuïtes format per més de 70 professors de ciències socials i de teologia, i professionals/experts en treball social. Els seus objectius es concreten així: La reflexió de la fe des de la pràctica per la justícia.

Participació a la dinàmica social cap a un món més humà, mitjançant el diàleg interdisciplinari i l’anàlisi de la funció de la fe dins aquesta dinàmica social. Diàleg crític amb la cultura des d’una opció clara per la causa dels pobres. El treball es realitza sobretot a dos nivells: investigació, reflexió interdisciplinària i seminaris interns. Difusió mitjançant cursos, taules rodones, conferències, publicacions de quaderns i llibres, i pàgina web.

Col·lectiu de Dones en l'Església

 

CRISTIANISME I JUSTÍCIA 

Roger de Llúria 13  

08010 BARCELONA 

Tel.: 93 317 23 38 

info@fespinal.com

Cristians pel socialisme

Cristianisme i Justícia

Cristians pel Socialisme neix al 1971 al Xile d’Allende amb la voluntat de donar suport a aquella experiència en perill, tot i que els seus objectius anaren immediatament més lluny. Es partia d’una doble i indissoluble fidelitat, a Jesús i al món dels pobres. S’intentava una nova lectura de l’evangeli que alimentés la necessitat d’un canvi en les estructures injustes a favor dels oprimits.

Més informació

Cristians pel Socialisme neix al 1971 al Xile d’Allende amb la voluntat de donar suport a aquella experiència en perill, tot i que els seus objectius anàren immediatament més lluny. Es partia d’una doble i indissoluble fidelitat, a Jesús i al món dels pobres. S’intentava una nova lectura de l’evangeli que alimentés la necessitat d’un canvi en les estructures injustes a favor dels oprimits. CPS desseguida va créixer a Amèrica Llatina, bressol en aquell moment de la naixent Teologia de l’Alliberament i també a Europa junt amb l’anomenada Teolgia política. A Espanya al 1973, Alfonso Carlos Comín, Joan García Nieto, José Maria Díez Alegría i altres van convocar amb èxit una trobada estatal que es va anomenar Trobada d’Avila. La intuició, la oportunitat política i la credibilitat dels promotors va fer que el moviment s’estengués ràpidament.

CPS obria un debat en profunditat tant en el si de l’Església com de l’esquerra política i social. Després de tants anys, i malgrat que han canviat tan les coses, creiem que els principis que van donar orígen a CPS segueixen essent vigents. La Fe en Déu Pare, no és una doctrina, ni una moral ni una política, és una adhesió, però cal formular-la com a doctrina, com a moral i com a política perquè la lluita contra la pobresa exigeix un canvi de sistema econòmic, cultural i polític a favor de les majories.

Cristians pel socialisme

CRISTIANS PEL SOCIALISME

Mn. Andreu, 40, 12è. 2a

08940 CORNELLÀ

Tel. 93 376 54 05

cpsesp@pangea.org

Cristians Segle XXI de Gràcia

Cristians Segle XXI de Gràcia

El programari, com a aspiració del grup és: 1) Aprofundir en el coneixement evangèlic, per saber adaptar-nos a les exigències del món actual; 2) Fer al mateix amb els signes sagramentals i litúrgics, per tal que els poguem explicar i aplicar de manera que responguin al llenguatge dels nostres dies…

Més informació

El programari, com a aspiració del grup és:

1) Aprofundir en el coneixement evangèlic, per saber adaptar-nos a les exigències del món actual;

2) Fer al mateix amb els signes sagramentals i litúrgics, per tal que els poguem explicar i aplicar de manera que responguin al llenguatge dels nostres dies;

3) Sensibilitzar-nos i sensibilitzar el nostre entorn de què urgeix un altre model d’Església més evangèlic i més proper a la gent;

4) Denunciar, quan calgui, les extravagàncies i excessos de la jerarquia, en tant que distorsionen la imatge del missatge de Jesús de Natzaret, i

5) Intentar que el nostre grup, sigui el més a prop possible d’una comunitat cristiana de base que procura viure les exigències de l’Evangeli.

Cristians Segle XXI de Gràcia

CRISTIANS SEGLE XXI DE GRÀCIA

cristians21gracia@gmail.com

El Pregó Associació Cultural

prego

El Pregó va sortir a la llum pública el març de 1994 i té els dos objectius que figuren escrits en la mateixa capçalera: “El Pregó eclesial d’informació i opinió”. I això, en el marc de les línies marcades pel concili Vaticà II i amb l’atenció posada en l’evolució de la cultura i els costums de la nostra societat, en progressiu procés de secularització.

Més informació

El Pregó va sortir a la llum pública el març de 1994 i és una publicació quinzenal d’opinió i informació eclesial que surt els dies 1 i 15 de cada més.

Ara fa 10 anys un grup de cristians majoritàriament capellans de la diòcesi de Barcelona varem impulsar el projecte d’una publicació que aportés una visió lliure i crítica i des d’una òptica creient, sobre fets i esdeveniments de l’àmbit eclesial i social.

El Pregó té els dos objectius que figuren escrits en la mateixa capçalera: “El Pregó eclesial d’informació i opinió.” I això, en el marc de les línies marcades pel concili Vaticà II i amb l’atenció posada en l’evolució de la cultura i els costums de la nostra societat, en progressiu procés de secularització.

 

prego_g

EL PREGÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL

Galerada Serveis d’Edició SCCL

Apartat de Correus: 33203

08080 Barcelona

Redacció: 93 412 52 08

Administració i subscripcions: 672 673 760

elprego@galerada.cat

Espai obert

Espai obert

Constitueix una activitat promoguda pel Centre d’Estudis Francesc Eiximenis, consistent en unes sessions que ofereixen una reflexió sobre diverses qüestions relacionades amb l’experiència religiosa.

Més informació

Espai obert és una activitat promoguda pel Centre d’Estudis Francesc Eiximenis.

Són unes trobades que ofereixen una reflexió sobre diverses qüestions relacionades amb l’experiència religiosa. La fòrmula consisteix en sessions de dues hores de dissabtes al matí. Es presenta l’experiència cristiana oberta també a d’altres religions tenint en compte que som religions plurals. Els cicles pretenen oferir testimonis de persones estudioses dels diferents temaris que ofereixen camins oberts d’accés al misteri de Déu.

Editorial Claret edita totes les ponències presentades dins dels cicles d’Espai Obert.

Espai obert

ESPAI OBERT

Via Augusta, 228 baixos

08021 – Barcelona

Tel. 634 845 987

cristianismexxi@cristianismexxi.cat

Foc Nou

Foc Nou

La revista Foc Nou surt cada mes al carrer des fa 30 anys. Amb aquest període s’ha consolidat com un punt de referència dels sectors més renovadors i oberts del cristianisme i de les persones interessades en la vida de l’Església.

Més informació

La revista Foc Nou surt cada mes al carrer des fa 30 anys. Amb aquest període s’ha consolidat com un punt de referència dels sectors més renovadors i oberts del cristianisme i de les persones interessades en la vida de l’Església. Això ha estat possible perquè s’edita des d’una empresa independent de qualsevol institució religiosa i la seva viabilitat se sustenta bàsicament en la fidelitat dels subscriptors.

Els temes socials, eclesials i religiosos que tracta mensualment Foc Nou són analitzats sempre des d’un punt de vista obert i ecumènic. Altres seccions fixes sobre ciència, litúrgia, espiritualitat, testimonis i de caire cultural (crítica de llibres, cinema, televisió, música) completen l’oferta de la revista.

El seu origen: El primer número de la revista va aparèixer el novembre de 1974 com una circular del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Poc després va assumir la publicació l’empresa editora de la revista El Ciervo. Durant 25 anys la periodista Roser Bofill va ser la directora de Foc Nou. Actualment n’és la seva editora. Des l’any 2000, el periodista Jordi Llisterri dirigeix Foc Nou.

Els nous temps: Ara Foc Nou ha convertit la seva pàgina en un portal de blocs cristians. Sota el nom de Blocsfera Cristiana es poden consultar les actualitzacions de més de 40 blocs cristians de totes les tendències. També, enguany s’ha iniciat la subscripció i venda d’exemplars de la revista en format digital. A més, Foc Nou edita trimestralment Dialogal, sobre religions i diàleg interreligiós, que rep la majoria de subscriptors de Foc Nou. La publicació està dirigida per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.

Foc Nou

FOC NOU

Calvet, 56

08021 – Barcelona

Tel. 93 200 51 45 / 93 201 00 96

redaccio@focnou.cat

Fòrum Joan Alsina

Fòrum Joan Alsina

El Fòrum Joan Alsina és un grup i un espai de reflexió oberts, en la línia de desenvolupament del Concili Vaticà II amb visió de futur, que cerca la renovació de les comunitats i la participació plena de tots els cristians en l’ Església.

Més informació

El Fòrum Joan Alsina és un grup i un espai de reflexió oberts, en la línia de desenvolupament del Concili Vaticà II amb visió de futur, que cerca la renovació de les comunitats i la participació plena de tots els cristians en l’ Església. Està adherit a la Xarxa Cristiana de la Diòcesi de Girona, integrada per diferents entitats i grups de cristians socialment compromesos

El Fòrum Joan Alsina està format per uns 80 capellans de la Diòcesi de Girona (1/3 del total), alguns sense exercici del ministeri.

Durant els seus anys d’ existència, a partir de les reflexions i intercanvis, s’han elaborat i fet públics diferents documents per a la informació, la defensa del pluralisme dins l’Església i la participació de tots els cristians.

Fòrum Joan Alsina

FÒRUM JOAN ALSINA

info@forumjoanalsina.org

Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat

Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat

La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat fou fundada el 1899 amb la voluntat d’aprofundir i divulgar el pensament cristià des del compromís per la defensa de la catalanitat. És una de les entitats nascudes en la primera etapa de la Renaixença.

Més informació

La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat fou fundada el 1899 amb la voluntat d’aprofundir i divulgar el pensament cristià des del compromís per la defensa de la catalanitat. És una de les entitats nascudes en la primera etapa de la Renaixença. Ha procurat, en aquest primer segle de vida, ser útil al poble català, canalitzant la inquietud per una litúrgia més directa, promovent un conjunt de commemoracions de diades i persones de notòria importància per al país, recolzant accions en favor del civisme i d’impuls al compromís dels joves.

En l’etapa actual de l’entitat són línies d’acció prioritàries: a) Esdevenir un àmbit de reflexió i llançament de noves activitats amb qui sigui conscient dels dèficits actuals que pateix la societat catalana, en especial les noves generacions, en allò que suposen els valors de la responsabilitat i el civisme; b) Participar en les plataformes de les entitats amigues, Espai Obert i Cristianisme Segle XXI, fent-hi present l’espiritualitat benedictina d’estil montserratí, per tal de fer més eficaç la projecció del testimoni cristià dels catalans, i c) Continuar exercint de testimonis de la memòria històrica de Catalunya, recordant i commemorant fets i persones que han estat punts de referència per a la nostra pàtria.

Publica un “Full informatiu” cada dos mesos.

Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat

LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Duran i Bas, 16, baixos 2a

08002 – Barcelona

Contacte