Estatuts

Estatuts de l’Associació Cristianisme al Segle XXI

CAPÍTOL I. Denominació, fins i domicili de l’Associació
CAPÍTOL II. Membres de l’Associació: els seus drets i les seves obligacions
CAPÍTOL III. L’Assemblea General
CAPÍTOL IV. La Junta Directiva
CAPÍTOL V. Presidència i vicepresidència
CAPÍTOL VI. Tresoreria i secretaria
CAPÍTOLVII. Les comissions delegades, delegacions de l’Associació, grups de treball  i grups adherits
CAPÍTOL VIII. El règim econòmic
CAPÍTOL IX. Règim disciplinari
CAPÍTOL X. La dissolució

CAPÍTOL I
Denominació, fins i domicili de l’Associació

Article 1. “CRISTIANISME AL SEGLE XXI”, és una Associació de durada indefinida, sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 24359. El contingut d’aquests estatuts es regula per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu les persones jurídiques.

Article 2.  Els fins de l’Associació, en el context  de les relacions entre cristians i el món actual, són: el diàleg amb la societat contemporània, secular i plural; facilitar la comunicació entre cristians, membres d’altres religions, agnòstics i ateus per aprofundir en les qüestions que preocupen i afecten a les persones, a fi de trobar resposta a les inquietuds i per contribuir a la formulació de la fe cristiana amb el llenguatge i paradigmes del segle XXI.

I pel que fa als problemes de la societat i de les persones prestarà especial atenció  a la marginació i  pobresa i a totes les seves formes recolzant les  alternatives que la societat civil proposi, en especial pel que fa a l’aprofundiment de la democràcia, al respecte a la identitat col·lectiva i a la memòria històrica,  a la lluita per la pau i rebuig de l’armamentisme.

En aquesta línia, caldrà tenir present i aproximar-se a les comunitats de base i experiències desinstitucionalitzades.

Per la realització dels fins esmentats,  l’Associació podrà promoure i celebrar congressos i altre tipus de trobades per l’intercanvi d’experiències i difusió de criteris coincidents; establir contacte i compromisos d’actuació conjunta amb altres ens d’objectius afins o complementaris; organitzar cursos per a formació permanent de professors de centres educatius no universitaris i universitaris; editar i publicar llibres, articles i altres treballs relacionats amb les activitats esmentades; difondre informació sobre actes, activitats i treballs realitzats  per altres persones afins, i associar-se temporalment amb altres entitats per la realització d’una activitat, treball o edició conjuntament.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. El domicili de l’Associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer dels Madrazo, 92 baixos 08021 Barcelona.

El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.

CAPÍTOL II
Membres de l’Associació: els seus drets i les seves obligacions

Article 4. Poden formar part de l’Associació totes les persones majors d’edat i amb capacitat civil. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Podran ser-ho també les persones jurídiques, tant públiques com privades, complint els mateixos requisits.

Article 5. Són drets de les persones membres de l’Associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 2. Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries. 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o de les persones mandatàries de l’Associació. 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació. 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició. 10. Formar part dels grups de treball. 11. Posseir un exemplar dels Estatuts. 12. Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6. Són deures de les persones membres de l’Associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests. 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7. Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

1. Que ho decideix la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva. 2. No satisfer les quotes fixades. 3. No complir les obligacions estatutàries.

CAPÍTOL III
L’Assemblea General

Article 8. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació, i els socis i les sòcies en formen part per dret propi i irrenunciable.

Les persones membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Totes les persones membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi les absents, les qui en discrepin i les presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9. L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els Estatuts. b) Elegir i separar les persones membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’Associació, i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. d) Acordar la dissolució de l’Associació. e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. f) Sol•licitar la declaració d’utilitat pública. g) Aprovar el Reglament de règim interior. h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades. i) Conèixer les sol•licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva. j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.

L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un nombre d’associats no inferior al deu per cent. En aquest cas l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.

Article 11. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

Les reunions de l’Assemblea General, les presideix la persona que ostenti la presidència de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir successivament qui ostenti la vicepresidència o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva, i en defecte d’ell/a, el/la membre d’aquesta que acordi per majoria la pròpia Assemblea.

El/la secretari/tària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i la persona que ostenti la presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents o representades.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició de les persones sòcies en el local social.

La convocatòria haurà de ser individual, per escrit adreçat per correu al domicili de cada persona associada, quinze dies abans, com a mínim, de la data prevista per a la reunió, o per altres mitjans, inclosos els telemàtics.

La representació a les assemblees s’ha de conferir per escrit amb signatura indubitada del qui ha d’estar-hi representat, i només es pot conferir la representació a un altre/a soci/sòcia.

Article 12. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

Un mínim del deu per cent de les persones associades pot sol•licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dintre el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. L’Assemblea  únicament pot adoptar acords respecte als punts  inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït  amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones sòcies presents o representades.

Per adoptar acords sobre la separació de membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts de les persones assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa de les persones associades, presents o representades.

Per ser admesa qualsevol candidatura precisa el recolzament escrit i signat per un número de socis i sòcies no inferior al cinc per cent del total del que tingui l’Associació.

Les candidatures que es presentin a elecció tindran els drets que els reconeix el paràgraf 2 de l’article 322-12 del Codi Civil de Catalunya.

CAPÍTOL IV
La Junta Directiva

Article 14. Regeix, administra i representa l’Associació, la Junta Directiva, que constarà d’un mínim de cinc membre i un màxim de quinze. Serà la pròpia Junta Directiva qui, d’entre les persones que la integrin, designarà qui ha de detentar la presidència, la vicepresidència, el càrrec de secretari, el de tresorer i les vocalies. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

Article 15.  Les persones físiques membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sens perjudici de que puguin ser reelegides una vegada. No obstant, les persones jurídiques que accedeixin a la Junta Directiva, si bé també exerciran el càrrec per igual termini de cinc anys, podran ser reelegides indefinidament pel mateix termini, mentre no causin baixa com a socis.

Tot nomenament a favor de persona jurídica  requerirà la designació per part d’aquesta, de la persona física que, en nom seu, la representarà amb totes les facultats per a l’exercici del càrrec de membre de la Junta i de qualsevol altre que pugui derivar-se d’aquell. També, per tant, cadascuna de les entitats promotores hauran de designar la persona física que en nom d’ella exercitarà el càrrec en substitució de la que, per qualsevol motiu, cessi en aquesta representació.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se’n exposin els motius; b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec; c) baixa com a membre de l’Associació, i d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el estableix l’article 13, paràgraf tercer, dels estatuts.

Les vacants que es produeixin en la Junta directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, una persona associada designada per majoria de la Junta Directiva por ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics ni per exercir tota mena d’accions  legals i interposar els recursos pertinents. c) Proposar a  l’Assemblea  General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres  de l’Associació han de satisfer. d) Proposar a l’Assemblea la defensa dels interessos de l’Associació, en relació amb els quals la Junta podrà iniciar actuacions per compte propi, les accions que consideri convenients dins l’àmbit de les seves competències. e) Convocar les assemblees generals  i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. g) Contractar les persones empleades que l’Associació pugui necessitar. h) Inspeccionar la comptabilitat, i preocupar-se  perquè els serveis funcionin amb normalitat. i) Crear i regular, per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, una comissió delegada, i els grups de treball, agrupacions de socis i delegacions de l’Associació, que es defineixen en l’article 24. j) Nomenar les vocalies de la Junta Directiva que hagin de representar l’Associació davant qualsevol entitat, delegació o grup. k) Dur a terme  les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts, i l’ús de locals i edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació. l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment bancari, de crèdit o d’estalvi, i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició dels fons es determina a l’article 29. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts, i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda de manera específica  a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17. La Junta Directiva, convocada prèviament per la Presidència o per la persona que l’ostenti, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i en cap cas podrà ser inferior a un mes.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidència o bé si ho sol·liciten dues de les persones que la componen.

Article 18. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

Les persones membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se’n. L’assistència de qui detenti la presidència o la secretaria o de les persones que els representin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o vàries comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços de les persones membres.

També por nomenar, amb el mateix quòrum, una o unes quantes persones mandatàries per exercir les funcions que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per les persones que detentin la presidència i la secretaria. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V
Presidència i vicepresidència

Article 21. Són pròpies de la Presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea general i de la Junta Directiva. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea general com de la Junta Directiva. c) Emetre un vol de qualitat decisori en els casos d’empat. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea general i de la Junta  Directiva. e) Visar les actes i els certificats confeccionats per qui detenti la secretaria de l’Associació. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

La persona que detenti la presidència serà substituïda, en cas d’absència o malaltia (que en cap cas caldrà justificar davant tercers), pel/per la vicepresident o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI
Tresoreria i secretaria

Article 22. La tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa, signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la Junta Directiva (les quals han de ser visades prèviament per la presidència) i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23. El/la Secretari/tària ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre registre de socis.

CAPÍTOL VII
Les comissions delegades, delegacions de l’Associació, grups de treball  i grups adherits

Article 24. Les comissions delegades estaran integrades pels membres de la Junta Directiva que la pròpia Junta designi, amb les funcions que aquesta els atorgui, dintre de les que ella té atribuïdes.

Les Delegacions de l’Associació es podran constituir, d’acord amb l’article 19, amb un nombre de socis i/o sòcies no inferior a tres, domiciliats dins l’àmbit parroquial, local, diocesà, comarcal o provincial en que la delegació especifiqui la seva ubicació i àmbit d’actuació.

Els grups de treball es constituiran, d’acord amb l’art. 19,  per a la realització d’un objectiu determinat, i estaran formats per membres associats que proposin i/o acceptin adscriure-s’hi, amb possibilitat de que si adscriguin persones alienes a l’Associació. Quedaran automàticament dissolts així que s’hagi aconseguit l’objectiu o causa de la seva constitució o per acord de la majoria els seus membres o de la Junta.

Són grups adherits aquells ens o comunitats de base, amb personalitat jurídica o sense, que, acceptats per la Junta, estiguin integrats per un nombre mínim de tres socis de “Cristianisme al segle XXI” i hagin sol·licitat tenir aquesta condició, que podran palesar on i quan vulguin.

Els grups i delegacions reportaran a la Junta Directiva de l’Associació, abans del dia primer de setembre de cada any, una memòria de les activitats realitzades durant el curs anterior, per tal que es pugui incloure en el balanç que publica anualment l’Associació, igual com ho venen fent les entitats promotores, així com un informe de les activitats previstes pel curs vinent.

La Junta Directiva s’ha de preocupar de fer el seguiment que calgui de les activitats de les delegacions, comissions i grups.

CAPÍTOL VIII
El règim econòmic

Article 25. Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26. Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per a les seves persones membres. b) Les subvencions oficials o particulars. c)Les donacions , les herències o els llegats, i d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que pugui obtenir-se.

Article 27. Totes les persones membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals (que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva) i quotes extraordinàries.

Article 28. L’exercici econòmic de l’Associació coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29. En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del/de la president/a, el/la tresorer i el/la secretari/secretària, sens perjudici de l’apoderament que en altres membres de la Junta o persones alienes a aquesta, pugui designar aquella.

Per  poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del/de la tresorer/a o bé la del/de la president/a.

CAPÍTOL IX
Règim disciplinari

Article 30. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses per les persones associades que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un/a instructor/a, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Les persones sancionades que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades podran sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

CAPÍTOL X
La dissolució

Article 31. L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. A més, i d’acord amb el que preveu l’art. 25 e) de la Llei, haurà de dissoldre’s l’Associació per acord fonamentat de la majoria de les entitats que en aquell moment existeixin de les a que s’ha fer referència a l’article 2 d’aquests Estatuts.

Article 32. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Les persones associades estan exemptes de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que elles mateixes hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, s’hagi caracteritzat més, a criteri de l’Assemblea, en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

JAUME REGUANT  i RIBERA. Secretari de l’Associació “CRISTIANISME AL SEGLE XXI”,

CERIFICO: Que els Estatuts que es presenten son els aprovats per acord de l’Assemblea General de data 12 de desembre de 2020.

I PERQUÈ CONSTI, lliuro aquest certificat a Barcelona el quinze de gener de dos mil vint-i-un.

 

Vistiplau

La Presidenta                                                             El Secretari

Mercè Izquierdo i Aymerich                                     Jaume Reguant i Ribera